Makam: Nüfus Müdürü
Ad Soyad: Muzaffer SOLMAZ
İletişim: 0 224 245 19 55

                                                   NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNÜN TARİHÇESİ

      03 Kasım 1839 Tarihinde Dışişleri Bakanı Mustafa Raşit Paşa tarafından hazırlanan ve tüm dünyaya ilan edilen Tanzimat fermanı ile yurt içinde vergi adaletinin sağlanması amacıyla sancak ve kazalara birer Muhasıl katibi ve bunların yanlarına da birer Nüfus katibi atanmıştır.
        Bu görevliler o tarihteki vergi mükelleflerini tespit etmek amacıyla köyden başlamak suretiyle,Osmanlı halkını deftere kaydetmeye başlamışlardır. Bununla birlikte, Devletçe kişi kaydı tutmanın zorunlu hale geldiği görülmüş ve bu fikir gereğince 1884 yılının ekim ayında (Dahiliye Nezaretinin) İçişleri Bakanlığına bağlı olarak Nüfusu Umumiye Müdüriyeti kurulmuş ve bu teşkilat yalnızca kişi bildirimine dayalı Nüfus teskeresi vermeye başlamıştır.Yalnızca kişi bildirimine dayanan yani Kütük kaydındaki bilgilere dayalı olmaması nedeniyle halk bunlara kafa kağıdı adını takmıştır.

         Daha sonra 1320-1321 (1904-1905) yıllarında Osmanlı Devleti sınırları içerisinde yaptırılan umumi tahrir (Genel Nüfus Yazımı) yoluyla Nüfus kütükleri tesis edilmiştir. Bu kütüklerin tutuluş biçimini gösteren ve süreklili1klerini sağlayan yasa 1330 ( 1914) yılında Sicili Nüfus Kanunu adıyla çıkartılmıştır.
        Nüfus Hizmetlerinin çağdaş bir anlayış içerisinde 05.05.1972 tarihinde 1587 sayılı Nüfus Kanunu ve 1543 sayılı Genel Nüfus yazımı Kanunu ile 239 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eski Nüfus kütüklerinin Türkçe ye çevrilerek yenilenmesi , böylece eski lakapların kaldırılmasını, Hicri ve Rumi tarihlerin Miladi tarihe çevrilmesi öngörülmüş olduğundan geriye dönük iyileştirme ve geliştirme uygulamaları yapmak mümkün olabilmiştir.

 NÜFUS HİZMETLERİ 
    
     Nüfus Hizmetleri, İçişleri Bakanlığına bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir ve kişinin doğumundan ölümüne kadar geçen süre içerisinde hukuki sonuç doğuran her türlü nüfus olaylarını nüfus aile kütüklerine işlenmesi sürecini içerir. İstatistiki bilgiler tutulmakta ve bu istatistiki bilgiler devletimizin ve halkımızın hizmetine sunulmaktadır. Bugün 81 il ve bunlara bağlı ilçelerde elektronik ortamda on-line olarak yürütülen bu hizmetler vatandaşlarımızın daha kısa süre içerisinde nüfus hizmetlerinden yararlanmasını sağlamaktadır. 

      Konusu sadece insan ve insan sicili tutmak olan Nüfus Müdürlükleri ülkemiz insanına çağdaş, etkin, süratli ve verimli hizmet sunmayı amaçlamaktadır. Temel amaç nüfusa kayda yönelmesi ve nüfus kütüğüne kayıtsız kişinin kalmaması. Öyle ki; kişiyi devletine bağlayan vatandaşlık bağının kurulması, kişinin Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olarak devletine ait olma ayrıcalığını sağlayan, karşılıklı hak ödev ve sorumluluklarının başlamasında “nüfus kütüğüne kaydolma” ilk kilometre taşını oluşturmaktadır.

    Kişinin doğumundan ölümüne kadar kişisel ve medeni durumuna, uyrukluğuna ve bunlarda meydana gelebilecek değişikliklere ait doğal ve hukuki olayların belirlenip saptanması, bu amaçla düzenlenmiş kütüklere yazılması elektronik ortamda Ulusal Adres Veri Tabanının oluşturulması ve yürütülmesi kuruluşumuzun temel amaçlarıdır.

NİLÜFER İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
Sıra No Hizmetin Adı İstenilen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç)
1 DOĞUM İŞLEMLERİ (NÜFUSA İLK KAYIT)DOĞUM İŞLEMLERİ (NÜFUSA İLK KAYIT)

1-Doğum Raporu ( Var ise )0-6 Yaş gurubu çocuklar için

2-06-18 Yaş gurubu çocuklar için varsa doğum raporu yoksa çocuğun kendi

3-Bildirim süresi Türkiye'de otuz gün, Yurtdışında altmış gündür.

4-Süresi içerisinde bildirimde bulunulan doğumlardan cüzdan bedeli alınmaz.

5-Süresi içerisinde bildirilmeyen doğumlardan bildirmekle yükümlü kişiye 63.00 TL. idari para cezası uygulanır.(Peşin ödemelerde % 25 indirim uygulanmaktadır.)
5 Dakika
2 SAKLI NÜFUS

1-Saklı Nüfus İlmühaberi
2-Dilekçe
3-Beyan formu

4-İlgilinin talebi halinde 1 adet doğum tutanağı 5-2 adet fotoğraf
1-Dosyanın hazırlığı 25 dakika 2-Dosyanın tahkikat süreci 3 ay
3 Ölen Kardeşinin kaydını kullanma iddiası

1-Sağlık kuruluşlarının kayıtlarına dayanılarak verilen doğum veya ölüme ilişkin belge
2-Defin izni ve bunlarla ilgili kayıt örnekler

3-Diğer Resmi Dairelerde kişi ile ilgili olarak yapılan kayıt ve işlem örnekleri

4-İlköğretim ve varsa diğer okullara ait kayıt ve ayrılma tarihlerini gösterir belgeler
18 yaşından küçükler için 1 iş günü 18 yaşından büyükler için 20 iş günü
4 EVLENME BAŞVURU VE NİKAH AKDİ

1 -İki örnek olarak düzenlenen evlenme beyannamesi

2-Fotoğraflı Nüfus cüzdanı örneği
3-Evlenmeye engel hastalığının bulunmadığını gösteren sağlık raporu.

4-Rıza belgesi (Ergin değilse) 5-Vesikahk fotoğraf

6-Nüfus Kayıt örneği veya evlenme ehliyet belgesi 7-Yerleşim yeri belgesi
10 Dakika
5 Evliliğin Feshi / İptali 1-Mahkeme karan (Kararın kesinleşmiş olması gerekir.) 6 Dakika
6 BOŞANMA 1 -Mahkeme Kararı(Kararın kesinleşmiş olması gerekir.) 10 Dakika
7 KAYIT DÜZELTME 1-Mahkeme Kararı / Dilekçe / Bilgi edinme başvurusu (Kararın kesinleşmiş olması gerekir.) Bilgi edinme başvurulan 15,Dilekçeler 30 gün de sonuçlandırılır.Kararın tescili 8 dakikadır.
8 ÖLÜM

ÖLÜM OLAYINI BİLDİRMEKLE YÜKÜMLÜLER

1-Şehir ve Kasabalarda 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince
defin ruhsatı vermeye yetkili olanlar,

2-Köylerde Köy Muhtarları,
3-Hastane ve Bakım evi gibi sağlık kurumlarında kurum amirlikleri,

4-Askeri birliklerde tabipler ve askerlik şubeleri.

5-Adli olaylarda ve kazalarda ilgili Cumhuriyet Savcılıkları. -Ölüm olayı olayın meydana geldiği tarihten itibaren 10 (on) gün içerisinde Nüfus Müdürlüğüne bildirilir. -Ölüm Olayını geç bildirmenin cezası 63.00 TL.dir.(Savcılık hariç) -Ölüm Olayını geç bildirmenin cezası Kamu Personeli için 30.00 TL.dir.

 
9 Gaiplik /Gaipliğin Feshi 1-Mahkeme Karan.(Kararın kesinleşmiş olması gerekir.) 8 Dakika
10 DİĞER OLAYLAR    
11 Evlat Edinme / İptali 1-Mahkeme Kararı.(Kararın kesinleşmiş olması gerekir.)
8 Dakika
12 Babalığa Hüküm 1-Mahkeme Kararı.(Kararın kesinleşmiş olması gerekir.) 8 Dakika
13 Soy bağının Reddi 1-Mahkeme Kararı.(Kararın kesinleşmiş olması gerekir.)

8 Dakika

14 Maddi Hata /İdarece Kayıt Düzeltme ve Tamamlama 1-Bilgi edinme başvurusu / Gerektiğinde dilekçe 6 Dakika
15 Kızlık Soyadını Kullanma 1-Dilekçe

6 Dakika

16 Nüfus Kaydının İptali 1 -Mahkeme Kararı.(Kararın kesinleşmiş olması gerekir.) 6 Dakika
17 Kaydın İdarece iptali 1-Dilekçe

6 Dakika

18 Kaydın Mahkemece İptali 1-Mahkeme Kararı.(Kararın kesinleşmiş olması gerekir.) 6 Dakika
19 Kayıt Taşıma/Birleştirme

1-Dilekçe

2-Mahkeme Kararı.(Kararın kesinleşmiş olması gerekir.)
15 Dakika
20 Din 1-Dilekçe 5 Dakika
21 NÜFUS CÜZDANI

1-Nüfus Cüzdanı Talep Belgesi( Kayıp Nüfus Cüzdanları için)

2-Fotoğraf ( Son 6 ay içerisinde çekilmiş )

3-Cüzdan Bedeli 4.60 TL' dir.
4-Kayıptan Alınan Nüfus Cüzdanları için İdari Para Cezası Uygulanır.
5-Düzenlenen nüfus cüzdanının; ergin olanların kendilerine veya resmi vekiline, ergin olmayanların ise ana veya baba ya da vasileri ile çocuğu aile kütüklerine tescil ettirmek için bildirimde bulunma yetkisi olan kişiye verilmesi esastır.
6-Evlilik birliğinin mahkeme kararı ile son bulması halinde; ergin olmayan çocuğa ait nüfus cüzdanı velayeti haiz olan ana veya babaya verilir.

7-Ergin olmayan çocuğun ana ve babası yurt dışında veya ölmüş ise mahkeme tarafından vasi tayin edilen kişi nüfus cüzdanı almaya yetkilidir.
5 Dakika
22 NÜFUS KAYIT ÖRNEKLERİ

1 -Nüfus Cüzdanı

2-Dilekçe

3-İlgili Resmi Kurumlar dışında kaydın sahipleri veya bunların eşleri ile veli,vasi alt ve üst soyları ya da bu kişilere ait vekillik belgesini ibraz edenler nüfus kayıt örneklerini almaya yetkilidir.
3 Dakika
23 ADRES İŞLEMLERİ    
24 Adres Tespiti ile ilgili işlemler(Yerleşim yeri belgesi almak için)

1-Nüfus Cüzdanı,Pasaport,Ehliyet,Evlenme Cüzdanı v.b. evraklardan biri.

2-Bakanlık,Kamu Kurumları,Kaydın Sahipleri,Resmi vekillik belgesini ibraz eden adres kaydını almaya yetkilidirler.

3 Dakika            
25 Adres Beyanında Bulunmak İçin

l-Elektrik,Su,Doğalgaz faturası,Noter tasdikli kira sözleşmesi v.b. evraklardan biri.
2-Bu gibi belgelerin bulunmaması halinde Ev sahibinin kiracı ile müracaatı

3-Sistemde beyan edilen adresin boş görülmesi halinde beyan yeterlidir,

4-Adres beyanının 20 iş günü içerisinde bulunulması gerekmektedir.

5- Adres beyanının 20 iş günü içerisinde bulunulmaması halinde 329.00 TL. ceza uygulanır.
6-Herhangi bir nedenle gerçek dışı adres beyanında bulunulması halinde 660.00 TL. alınmaktadır.

7-Yerleşim Yeri Adreslerinin tutulmasında kişilerin yazılı beyanı esas alınır.Bildirim Nüfus Müdürlüklerine ve dış temsilciliklerimize adres beyan formuyla yapılır. Yerleşim yeri adresi aynı konut olan ailenin ergin fertleri birbirlerinin yerine adres beyanında bulunabilirler.
5 Dakika

       Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi , eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri İlçe Nüfus Müdürlüğü İkinci Müracaat Yeri Nilüfer Kaymakamlığı
İsim Muzaffer SOLMAZ İsim Avni ORAL
Unvan İlçe Nüfus Müdürü  Unvan Nilüfer Kaymakamı
Adres

İhsaniye Mahallesi Nilüfer Cumhuriyet Meydanı No:7B B Blok K:1 Nilüfer

Adres

İhsaniye Mah. Nilüfer Cumhuriyet Meydanı No:7A A Blok Nilüfer

Tel 224 245 19 55 Tel 224 249 32 00
Faks 224 245 03 44 Faks 224 249 32 04
e-Posta ........