Makam: Nilüfer Malmüdürü
Ad Soyad: Hamza UZUN
İletişim:

224 247 33 36

 
MALMÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA NO HİZMETİN ADI  BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ   (EN GEÇ)
1 İdari Para Cezaları 
1-Gerçek kişilerde T.C.Kimlik numarası, tüzel kişilerde vergi numarası                                                                          
2-İlgili idarenin idari yaptırım kararı                                                                              
3-İdari yaptrım kararında tarih belirtilmediyse tebliğ alındısı
5 DAKİKA
2 Geçici Teminat Alınması (nakit)  1-Gerçek kişilerde T.C. Kimlik numarası, tüzel kişilerde vergi numarası                                                          
2-Teminat  alınmasına ilişkin ilgili idarenin yazısı 
5 DAKİKA                                          
3 Geçici Teminat İadesi (nakit, aynı gün alınan teminatın iadesi) 1-Gerçek kişilerde T.C. Kimlik numarası, tüzel kişilerde vergi numarası                                                        
2-Teminat iadesine ilişkin ilgili idarenin yazısı                    
3-Alındı belgesi aslı                                                              
4-Vekil ise noter tastikli vekaletname                               
5-Tüzel kişilerde kanuni temsilciye ait yetki belgesi           
20 DAKİKA      
4 Nakit Dışı Geçici Teminat  Alınması (banka teminat mektubu hariç) 1-Gerçek kişilerde T.C. Kimlik numarası, tüzel kişilerde vergi numarası                                                      
2-Teminat alınmasına ilişkin  idarenin yazısı ve mevzuatına uygun ekleri
20 DAKİKA        
5 Nakit Dışı Geçici Teminat İadesi (banka teminat mektubu hariç)  1-Gerçek kişilerde T.C.kimlik numarası, tüzel kişilerde vergi numarası                                                        
2-Teminat iadesine ilişkin ilgili idarenin yazısı                     
3-Alındı belgesi  aslı                                                           
4-Vekil ise noter tastikli vekaletname                                
5-Tüzel kişilerde kanuni temsilciye ait yetki belgesi
20 DAKİKA              
6 Kesin Teminat Alınması (Nakit)  1-Gerçek kişilerde T.C.kimlik numarası, tüzel kişilerde vergi numarası                                                   
2-Teminat alınmasına ilişkin  ilgili idarenin yazısı  
10 DAKİKA                                               
7 Nakit Dışı Kesin Teminat Alınması (banka teminat mektubu hariç)  1-Gerçek kişilerde T.C. Kimlik numarası, tüzel kişilerde vergi numarası                                                
2-Teminat alınmasına ilişkin ilgili idarenin yazısı ve mevzuatına uygun ekleri            
20DAKİKA                                              
8 Kesin Teminat İadesi 
1-Gerçek kişilerde T.C.kimlik numarası, tüzel kişilerde vergi numarası                                                               
2-Teminat iadesine ilişkin ilgili idarenin yazısı ve ekleri (idaresince mevzuatına göre tamamlanacak belgeler)                                                                  
3-Alındı belgesi aslı                                                             
4-Vekil ise noter tastikli vekaletname                               
5-Tüzel kişilerde kanuni temsilciye ait yetki belgesi                                                                     
20 DAKİKA          
9 Geçici ve Kesin Teminatın İlgilinin Banka Hesabına Havalesi
1-Gerçek kişilerde T.C. Kimlik numarası, tüzel kişilerde vergi numarası                      
 2-Teminat iadesine ilişkin ilgili idarenin yazısı ve ekleri (idaresince mevzuatına göre tamamlanacak belgeler)       3-Alındı belgesi aslı                                                             
4-Vekil ise noter tastikli vekaletname                               
5-Tüzel kişilerde kanuni temsilciye ait yetki belgesi                               
6-Nakit teminat iadesinde banka hesap numarasını (IBAN) belirten dilekçe.
3 İŞ GÜNÜ
10 İhale Döküman Bedeli Tahsili Gerçek kişilerde T.C.kimlik numarası, tüzel kişilerde vergi numarası  5 DAKİKA
11 Kişi Borcu Tahsilatları T.C. kimlik numarası veya borç dosya numarası  10 DAKİKA
12 Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler
1-Gerçek kişilerde T.C kimlik numarası ve tüzel kişilerde vergi numarasını belirten başvuru dilekçesi                                                                                      
2-Tahsilinde alındı belgesi düzenlenmişse aslı                                                                                                
3-İdaresinin yazısı ve ekleri                                                                                                                                             
 4-Vekil ise noter tastikli vekaletname                                                                           
5-Tüzel kişilerde kanuni temsilciye ait yetki belgesi                                                           
6-Bankadan yapılacak  ödemelerde, ilgili kişi veya şirketin banka şube ve hesap numarasını (IBAN) belirten dilekçe 
4 İŞ GÜNÜ
13 Emanetlerde Bulunan Paraların Alacaklılarına Başvuruları Üzerine Ödenmesi  1-T.C. kimlik numarasını ve banka hesap numarasını (IBAN) belirten dilekçe                                                               
2-Alındı belgesi (düzenlenmiş olması  halinde)                  
3-Gerekli hallerde, iadenin yapılmasına ilişkin ilgili idarenin yazısı
3 İŞ GÜNÜ
14 Vergi Kanunları ve Özel Kanunları Gereğince Tahsil Edilecek Her Türlü Vergi, Resim ve Harçlar 1- Gerçek kişilerde T.C. Kimlik numarası, tüzel kişilerde vergi numarası                                             15 DAKİKA
15 Yapı Denetim Bedellerinin Ödenmesi
1-Ödemeye İlişkin Yazı                            
2- Hakkediş Raporu      
3- Fatura                    
4- Sözleşmenin Aslı Ya da Tasdikli Sureti              
 5- Tahsilata İlişkin Alındı Aslı Ya da Tasdikli Sureti              
6-Sözleşme Damga Vergisi Ödendiğine İlişkin Alındı Aslı Ya da Tasdikli Sureti
4 İŞ GÜNÜ
 
16  Hak Sahibi Tarafından Yasal Süresi İçerisinde Seçim Müdürlüğünden Alınmayan Seçim Ücretinin Emanetten Ödenmesi    T.C. kimlik numarası  ile ilgili kişinin banka şube ve hesap numarasını (IBAN) belirten  dilekçe.                                                                                                                                                                            2 İŞ GÜNÜ
17 İnsan Hakları İhlalleri ve 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Kapsamında Yapılan Başvuru Dilekçe 15 GÜN
Dip Not: Tablonun 14.sırasında                         tanımlanan hizmet, tahakkuku tahsilatına bağlı  vergilerde geçerlidir.  
   
AÇIKLAMALAR
 
1- Mücbir sebepler, sistem arızaları, elektrik kesilmesi vb. haller sebebiyle, tanımlanmış hizmetlerin geçici veya sürekli olarak kesintiye uğraması durumunda çalışılamayan süreler hizmetlerin tamamlanma sürelerine eklenir.
 
2- Hizmetin tamamlanma süresine ait başlama tarih ve saati, birimdeki söz konusu hizmetlere fiilen başlanıldığında başlar.
 
3- Kamu Hizmet Standartlarında hizmet adıyla özel olarak tanımlanmamış hizmetler uygun olması halinde, genel olarak tanımlanmış hizmetler kapsamında değerlendirilerek sonuçlandırılır.
 
4- Gerçeğe aykırı bilgi ve belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılır. (Kamu Hizmet Standartlarında Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 9’ncu) maddesi)
 
5- Kamu Hizmet Standartları Tablosunda tanımlanmış hizmetlerden, sadece muhasebe biriminde başlatılıp, aynı muhasebe birimde tamamlanan hizmetler için belirlenmiş süreler aynen geçerlidir.
 Ancak, muhasebe biriminde başlatılıp, ilgili mevzuatı gereğince başka idarelerde devam ettikten sonra, tekrar ilk müracaatın yapıldığı birime dönen ve işlemin kalan bölümü bu birimlerde tamamlanan hizmetlerde, başka idarelerin varsa ilgili mevzuatındaki süreler, yok ise Kamu Hizmet Standartları Yönetmeliğinin 11’nci maddesinde belirtilen süreler hizmetin tamamlanma sürelerine dahil edilmiştir.
     Hizmetin bütünü içinde başka idarelerce yapılacak işlemlerden doğan gecikmelerdeki süreler ayrıca eklenir.
Muhasebe biriminde başlatıldıktan sonra, başka idarelerde devam ederek başka idarelerde tamamlanan (muhasebe birimine geri dönmeyen) hizmetlerde hizmetin bütünü içindeki sorumluluk, hizmetin muhasebe birimindeki bölümü ile sınırlı olur.
 
6- Başvuru esnasında, ödemek zorunda olunan mali yükümlülükler ilgililerince ödenir.
 
7- Nakitin alacaklısına (hak sahibine) banka kanalıyla ödenmesi gerektiğinde, nakit teminine ait işlemlerin normal sürelerinde yapılacağı varsayılmıştır.
 
8- Bütçe ödeneği karşılık tutulması suretiyle yapılacak ödemelerde bu süreler, ödeneğin kullanıma hazır olması durumunda geçerlidir.